Energia nowych możliwości…

Wykonywanie badań okresowych instalacji

Norma PN-IEC 60364-6-61 wymaga aby okresowe sprawdzania i próby instalacji elektrycznych były wykonywane w ciągu najkrótszego okresu po sprawdzeniu odbiorczym, który wynika z charakteru instalacji, sposobu eksploatacji i warunków środowiskowych w jakich eksploatowane są urządzenia.

Najdłuższy okres między badaniami ustalony przez Ustawę Prawo Budowlane wynosi 5 lat. Obiekty, w których występuje wyższe ryzyko, zalecany jest krótszy okres badań i przeglądów.

Przeprowadzenie pomiarów polega na przeprowadzeniu badań kontrolnych parametrów technicznych instalacji, urządzeń oraz zabezpieczeń i określenie, czy wyniki pomiarów są zgodne z wymogami przepisów oraz parametrami charakteryzującymi poszczególne obwody, urządzenia i ich zabezpieczenia. Wykonanie tych badań pozwala stwierdzić, czy jest gwarantowane bezpieczne użytkowanie instalacji oraz pozostałego wyposażenia.

Dz.U. Nr 89 z dn. 25.VII.1994 r., Ustawa – Prawo budowlane, Rozdział 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych – z późniejszymi zmianami.

Art.62.1/2 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej; kontrolą tą powinny być objęte badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji, przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zostaw komentarz